Privacyverklaring Opruimcoach in de Bollenstreek

Opruimcoach in de Bollenstreek verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening van Gegevensbescherming).

Ik ga zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en vind uw privacy erg belangrijk. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door mij gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. In de privacyverklaring van Opruimcoach in de Bollenstreek kunt u lezen wat u van mij kunt verwachten en aan welke regels ik me houd.

Opruimcoach in de Bollenstreek, gevestigd aan Leidsevaart 225 – 2203 LC  Noordwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Opruimcoach in de Bollenstreek
Ellen van der Hulst
Leidsevaart 225
2203 LC  Noordwijk
06 20052554

ellen@opruimcoachindebollenstreek.nl
www.opruimcoachindebollenstreek.nl

Opruimcoach in de Bollenstreek is niet verplicht een functionaris Gegevensbescherming aan te stellen omdat zij niet op grote schaal persoonsgegevens verwerkt. U kunt contact opnemen met Ellen van der Hulst, eigenaar van Opruimcoach in de Bollenstreek, via bovenstaand e-mailadres.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van

 • de door klanten verstrekte persoonlijke informatie
 • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van de website

Persoonsgegevens die Opruimcoach in de Bollenstreek verwerkt

Opruimcoach in de Bollenstreek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Opruimcoach in de Bollenstreek verwerkt

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Opruimcoach in de Bollenstreek verwerkt

Opruimcoach in de Bollenstreek verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Opruimcoach in de Bollenstreek verzamelt alleen gegevens van personen jonger dan 16 jaar met toestemming van ouders of voogd en alleen dan wanneer deze personen klant zijn van Opruimcoach in de Bollenstreek.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Opruimcoach in de Bollenstreek persoonsgegevens verwerkt

Opruimcoach in de Bollenstreek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Opruimcoach in de Bollenstreek verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Opruimcoach in de Bollenstreek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang Opruimcoach in de Bollenstreek persoonsgegevens bewaart

Opruimcoach in de Bollenstreek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Opruimcoach in de Bollenstreek hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
Voor- en achternaam, voorletters, geslacht, geboortedatum van de klant 7 kalenderjaren na laatste contact De belastingdienst hanteert een bewaarplicht van 7 jaren. Persoonsgegevens staan ook vermeld in de gegevens die voor de belastingdienst bewaard moeten blijven.
Adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, bedrijfsnaam i.v.t. van de klant 7 kalenderjaren na laatste contact De belastingdienst hanteert een bewaarplicht van 7 jaren. Persoonsgegevens staan ook vermeld in de gegevens die voor de belastingdienst bewaard moeten blijven.
Dossier van de klant (notities, verslaglegging, e-mails, correspondentie) 7 kalenderjaren na laatste contact Na deze periode zal veel van de opgeslagen informatie verouderd en niet meer van toepassing zijn.
(E-mail) adressen van mensen die zich via de website aanmelden voor nieuwsbrieven van Opruimcoach in de Bollenstreek Tot opzegging door ontvanger van de nieuwsbrief Mogelijkheid om informatie, tips e.d. te delen m.b.t. organizing.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Opruimcoach in de Bollenstreek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Opruimcoach in de Bollenstreek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Opruimcoach in de Bollenstreek gebruikt

Opruimcoach in de Bollenstreek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Opruimcoach in de Bollenstreek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ellen@opruimcoachindebollenstreek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Opruimcoach in de Bollenstreek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Opruimcoach in de Bollenstreek persoonsgegevens beveiligt

Opruimcoach in de Bollenstreek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Ellen van der Hulst via ellen@opruimcoachindebollenstreek.nl

Opruimcoach in de Bollenstreek houdt het recht het privacy beleid te wijzigen.